Växtbaserad matlagning för kockar

Stadgar för Vegetariska Kockars Förening

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Vegetariska Kockars Förening

§2 Andamål och verksamhet

Vegetariska Kockars Förening (VKF) är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningen har till syfte att skapa ett nätverk för kockar som är intresserade av matlagning baserad på råvaror från växtriket. Föreningens mål är att inom området jobba med att utveckla modernt vegetariskt kök, utbyta kunskap och erfarenhet om vegetarisk matlagning, vara inspiration för unga kockar och sprida information om det vegetariska köket.

VKFs mål är också att förmedla kunskap och information till allmänheten genom faktatexter, informationsutgivning och evenemang.

Medel för föreningens verksamhet skapas genom medlemsavgifter, frivilliga bidrag, ideella insatser samt eventuella intäkter från olika arrangemang, m.m. Intäkterna används för att täcka kostnader i verksamheten och investering i föreningens utveckling.

§3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§4 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som delar och vill verka för föreningsens mål enligt §2 och som följer föreningens stadgar. Medlemskap söks skriftligt eller via VKFs webbplats och erhålls genom lösandet av medlemsavgift.

§5 Årsavgifter

Varje medlem ska till föreningen årligen betala en medlemsavgift. Beloppet på medlemsavgiften bestäms i samband med föreningsstämman.

Styrelsen har möjlighet att dela ut “livstidsmedlemskap” till personer som visat extra engagemang för att verka för föreningens syfte och ändamål. Livstidsmedlemmar betalar ingen medlemsavgift.

§6 Uteslutning

En medlem som bryter mot VKFs stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

En medlem som trots påmminelse inte betalar sin medlemsavgift anses ha förverkat sitt medlemskap.

Styrelsen har rätt att återta livstidsmedlemskap på samma grunder som anges i §6.

§7 Utträde

Utträde beviljas av styrelsen från det datum då begäran kom styrelsen tillhanda.

§8 Styrelse

Styrelsen består av ordförande och minst två (2) övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare, kassör och de övriga poster föreningen anser sig behöva. Styrelsen väljes av årsmötet för ett år och kan omväljas. Styrelse i sin helhet och styrelsemedlemmar i synnerhet får omväljas högst 3 gånger. Vid ledamots avsägelse adjungeras annan medlem av VKF, intill nästkommande årsmöte.

Vid val av en helt ny styrelse ska den avgående ordförande vara tillgänglig under högst en (1) månad för överlämning till och eventuella frågor från den nya styrelsen.

§9 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutsför då minst tre (3) personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande.

§10 Revisor

På ordinarie årsmöte ska årligen väljas en (1) revisor för tiden fram till slutet av nästa ordinarie årsmöte.

§11 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

§12 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den sista april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse via hemsida och via av medlem anmäld mailadress ska utannonseras senast tre (3) veckor före ordinarie årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet, val av två (2) protokolljusterare.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordning.
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  2. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 4. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 6. Fastställande av medlemsavgifter.
 7. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-räkenskapsåret.
 8. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett (1) år.
 9. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett (1) år.
 10. Val av revisor.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet. Förslag som skall behandlas på årsmötet (utöver övriga frågor) ska inkomma minst en månad före datumet för årsmötet.

§13 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

§14 Motioner

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en (1) månad innan årsmötet.

§15 Kallelse till årsmötet och andra meddelanden

Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelse till årsmöte ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen  ska utfärdas senast två (2) veckor före ordinarie årsmöte.

Kallelse till årsmöte och andra meddelanden sker via e-post till samtliga medlemmar och genom avisering på föreningengens webbplats.

§16 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§17 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§18 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst ¾ (75%) av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till vid årsmötet vald verksamhet eller bevarande projekt med liknande syfte eller ändamål.

Övrigt

För övriga frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ideella föreningar.

© 2019 Vegetariska Kockars Förening

Tema av Anders Norén